Domovní řád platný pro všechny uživatele a návštěvníky domu Střekovská 1340 - 1346

Společenství vlastníků Střekovská 1340-1346

Střekovská 1342, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Domovní řád

§ 1

Úvodní ustanovení

 

1.1.    Domovní řád stanoví základní pravidla pro užívání bytů a nebytových prostor (dále jen jednotek) a společných částí domu, jejichž smyslem je zajistit plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, nebytového prostoru, společných částí domu a domovního zařízení. Domovní řád neřeší úpravu jiných právních náležitostí, např. úhradu výdajů spojených se správou domu a pozemku či služeb spojených s užíváním jednotky apod.

1.2.    Domovní řád „Společenství vlastníků Střekovská 1340-1346“ (dále jen „SVJ“) navazuje zejména na ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a na Stanovy SVJ.

1.3.    Ustanovení domovního řádu se vztahují na všechny vlastníky jednotek, členy SVJ, příslušníky jejich domácnosti, jejich nájemníky a podnájemníky, jakož i na všechny osoby, které s nimi bydlí nebo jsou u nich na návštěvě.  Pokud je dále v domovním řádu užíván termín vlastník jednotky, pak povinnosti, které pro něj vyplývají z ustanovení domovního řádu, platí přiměřeně i pro všechny osoby uvedené v první větě tohoto odstavce.

 

§ 2

Základní pojmy

 

2.1.    Bytem se rozumí prostor určený projektem a kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu k bydlení.

2.2.    Nebytovým prostorem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory není příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

2.3.    Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly používány společně s jednotlivým bytem (např. komory, sklepní kóje apod.).

2.4.    Společnými částmi domu jsou prostory určené ke společnému užívání, a to nejen vnitřní prostory jako chodby, schodiště, prádelny, sušárny, výtahy apod., ale i střechy, schodišťové lodžie, fasády, rozvody všech typů instalací, společná zařízení apod.

2.5.    Domovním zařízením je vybavení společných částí domu.

 

§ 3

Práva a povinnosti vlastníka jednotky

 

3.1.    Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek se řídí  obecně platnými zákonnými předpisy. Základní povinnosti vlastníků jednotek jsou uvedeny zejména v čl. 10 Stanov SVJ.

3.2.    Vlastníci jednotek jsou povinni užívat majetek šetrně; jednotku a společné části domu jsou povinni užívat přiměřeným způsobem, se zachováním zásad pořádku, hygieny a sousedského soužití, a to pouze k účelům, pro něž jsou určeny; jsou povinni dodržovat tento domovní řád a stanovené provozní řády technických zařízení.

3.3.   Vlastník jednotky je povinen oznamovat SVJ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změny skutečností (např. počet osob bydlících v bytě), které jsou nezbytné pro stanovení správné výše záloh a rozúčtování úhrad výdajů spojených se správou domu a pozemku či služeb spojených s  užíváním jednotky.

3.4.    Vlastník jednotky je povinen umožnit na základě předchozího včasného oznámení pověřeným pracovníkům přístup do jednotky k provedení odečtu hodnot na měřidlech instalovaných v jednotce (vodoměry, plynoměr, poměrové měřiče tepla), případně k instalaci a údržbě těchto zařízení.

3.5.    Vlastník jednotky je povinen, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, revize a opravy ostatních jednotek, popřípadě společných částí domu, umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky.

3.6.    Vlastník jednotky je povinen sdělit SVJ kontaktní údaje na svou osobu a také, v případě pronájmu jednotky nebo její části, i na podnájemníka, případně kontaktní údaje na osobu, která je zplnomocněna k jednání za vlastníka jednotky, z důvodů řešení výjimečné situace, jako je havárie některého z instalačních rozvodů, ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozící vznik škody na majetku jiného vlastníka jednotky či na společných částech domu, kdy bude nutné zjednat vstup do jednotky a vlastník jednotky nebude přítomen.

3.7.    Výkon práv vlastníků jednotek nesmí bez právního důvodu zasahovat nebo omezovat práva a oprávněné zájmy ostatních vlastníků jednotek a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

3.8.    Vlastníci jednotek jsou povinni zachovávat noční klid v domě v době 22.oo – 6.oo hod. Nezbytně nutné domácí nebo drobné práce způsobující hluk je přípustné vykonávat pouze v pracovních dnech v denní době 8.oo – 18.oo hod.

3.9.    Je zakázáno cokoli vyhazovat nebo vysypávat z oken a balkonů včetně cigaretových nedopalků a popela.

3.10. Z bezpečnostních důvodů a v zájmu ochrany společného i vlastního majetku jsou vlastníci jednotek povinni celodenně zavírat domovní vstupní dveře.

 

§ 4

Užívání společných částí domu

 

4.1.    Společné části domu se mohou využívat pouze k účelům, k nimž jsou určeny.

4.2.    Vstupní haly, chodby, schodiště, schodišťové lodžie není přípustné používat ke skladování jakýchkoli předmětů; jejich prostor musí zůstat volný a přístupný ostatním vlastníkům jednotek.

4.3.    Schodišťové lodžie se uzamykají. Dveře lodžií jsou opatřeny vlastním zámkem. Klíčem k zámku jsou vybaveny všechny přilehlé byty v daném podlaží a vchodu. Běžný vstup na lodžie je vyhrazen pouze osobám žijícím v příslušných bytech. Tyto osoby mají ke vstupu na lodžii rovné právo. Na schodišťových lodžiích je možno sušit prádlo, stěny lodžií jsou k tomu osazeny věšáky.

4.4.    Plocha střechy není z důvodu ochrany střešní izolace přístupná a pohyb nepovolaných osob je na střeše zakázán. Pro nepovolané osoby je rovněž nepřístupný prostor podzemního kolektoru.

4.5.    Vlastník jednotky nesmí bez písemného souhlasu SVJ umísťovat na vnitřní i vnější konstrukci domu, fasády, střechu jakékoli předměty nebo zařízení včetně reklamních tabulí, zvláštních poštovních schránek apod.

4.6.    Vlastníci jednotek, jakož i další osoby, jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.

4.7.    Vlastník jednotky je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají. Pokud tak neučiní, je SVJ oprávněno škody odstranit po předchozí marné výzvě na náklady vlastníka jednotky.

4.8.    Nádoby s květinami na oknech a balkonech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nesmáčela stěny domu.

4.9.    Čištění, klepání koberců apod. ve vnitřních společných prostorách domu je zakázáno.

4.10. Ve všech společných částech a prostorách domu platí přísný zákaz kouření.

4.11. SVJ zajišťuje odvoz směsného domácího odpadu prostřednictvím kontejnerů umístěných na vyhrazených stanovištích před domem. Vlastníci jednotek jsou povinni udržovat na těchto stanovištích pořádek. Není přípustné odkládat odpadky na zem vedle kontejnerů nebo vkládat do kontejnerů rozměrné předměty jako např. části zařízení bytu, nábytku, televizory, koberce, stavební suť apod. Likvidaci podobného odpadu je každý vlastník jednotky zajistit si sám vlastními prostředky na své náklady (např. s využitím zvláštních velkoprostorových kontejnerů přistavovaných na určená místa Městskou částí Praha 8). Zákonné úpravy a související předpisy určí další povinnosti vlastníků jednotek spojené s odpadovým hospodářstvím (např. třídění odpadu).

 

§ 5

Užívání společného zařízení

 

5.1.    Společné zařízení, jako jsou prádelny, sušárny, mandlovny může vlastník jednotky užívat jen za úhradu, jejíž výši stanoví SVJ.

5.2.    Požadavek na použití tohoto zařízení vlastník jednotky uplatní v kanceláři u tajemníka SVJ. Použití je možné v čase, který již není zadán jinému vlastníkovi jednotky.

5.3.    Vlastník jednotky převezme v dohodnutém čase klíče od příslušného prostoru od tajemníka SVJ, který mu zařízení předá současně s odečtem příslušných měřidel. Po skončeném užívání je vlastník jednotky povinen prostor a technické zařízení předat v pořádku s klíči tajemníkovi SVJ a zaplatit mu proti stvrzence obnos odpovídající sazbám stanoveným za použití.

 

§ 6

Užívání výtahů

 

6.1.    Používání výtahu se řídí pokyny výrobce vyvěšenými v kabině výtahu. Zejména není dovoleno výtah přetěžovat nad údaj únosnosti. Jakékoli zásahy do zařízení výtahu jsou nepřípustné.

6.2.    Pravidla šetrného užívání a dodržování pořádku zde platí zvýšenou měrou. Ve výtahu je nutno udržovat čistotu a pořádek.

6.3.    Děti mladší 10 let nesmějí výtahem jezdit bez doprovodu dospělé osoby.

6.4.    V kabině výtahu platí přísný zákaz kouření.

 

§ 7

Domácí zvířata

 

7.1.    Vlastník jednotky nese plnou odpovědnost za jím chované psy, kočky a jiná chovaná zvířata. Je povinen zajistit, aby zvířata nenarušovala žádným způsobem uživatelská práva a hygienu ostatních obyvatel domu, např. znečišťováním, hlukem nebo zápachem.

7.2.    Případné znečištění, jež jeho zvíře způsobí, je vlastník jednotky povinen okamžitě odstranit, stejně jako dbát, aby nedocházelo k znečišťování domu a okolí domu, ani vnější části konstrukce domu (např. znečišťování vchodových dveří domu a jejich okolí) ve smyslu obecně platných předpisů.

 

§ 8

Opravy a údržba

 

8.1.    Opravy ve společných částech domu objednávají výhradně pověření zástupci SVJ (tajemník SVJ). V případě vzniku akutní havárie ve večerních a nočních hodinách a o víkendech a svátcích, kdy nejsou k zastižení zástupci SVJ (tajemník SVJ), je vlastník jednotky oprávněn výjimečně sám objednat opravu u smluvních dodavatelů SVJ. Seznam smluvních dodavatelů SVJ je vyvěšen v domovních informačních skříňkách. Poruší-li vlastník bytu bezdůvodně tuto zásadu, je povinen vzniklé náklady uhradit.

8.2.    Opravy a údržbu jednotky včetně jejího zařízení provádí vlastník jednotky na své náklady.

8.3.    Opravy a údržbu společných částí domu, které se nachází v jednotkách (viz čl. II Smlouvy o převodu bytové jednotky), hradí na své náklady SVJ. Tyto opravy a údržbu objednává zásadně SVJ. Vlastník jednotky uplatní požadavek na provedení opravy či údržby u tajemníka SVJ.

 

§ 9

Stavební úpravy

 

9.1.    Vlastník jednotky může na své náklady provádět stavební úpravy v jednotce pouze v souladu se stavebním zákonem.

9.2.    Pokud bude vlastník jednotky při realizaci stavebních úprav přechodně používat společných prostorů domu (např. k dočasnému uložení materiálu), je rovněž povinen vyžádat si pro tento účel předem souhlas SVJ.

9.3.    Vlastník jednotky není oprávněn zasahovat či provádět stavební úpravy na společných částech domu (např. ústřední topení, apod.)

9.4.    Vlastník jednotky je povinen zajistit provádění stavebních úprav tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek, tj. zejména nebyl narušován klid a pořádek v domě a nebyl poškozován majetek ostatních vlastníků jednotek. Práce způsobující hluk je přípustné provádět jen v pracovních dnech v denní době 8.oo – 18.oo hod. Vlastník jednotky je povinen na své náklady a bez zbytečného prodlení zajistit odvoz přebývajícího materiálu a odpadu a úklid všech prostor domu a prostranství před domem, pokud byly v důsledku stavebních úprav znečištěny.

 

§ 10

Požární ochrana

 

10.1. Všichni vlastníci jednotek jsou podle „Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně“ v platném znění a novelizované prováděcí „Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci“ povinni počínat si tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru. K podstatným zásadám protipožární prevence patří mj.:

-               Nepoužívat v prostorách domu otevřeného ohně. Ve výjimečných případech použití otevřeného ohně věnovat veškeré manipulaci s ohněm nejvyšší pozornost.

-               Udržovat elektrické a plynové instalace a spotřebiče v náležitém technickém stavu a používat je zásadně podle příslušných návodů výrobce. Zapnuté spotřebiče neponechávat bez dozoru.

-               Elektrické spotřebiče s vyšším příkonem (např. sporáky, přímotopná tělesa, pračky aj.) připojovat výhradně k části elektrického obvodu, která je prokazatelně zabezpečena jističem odpovídajícího výkonu.

-               Dodržovat návody a pokyny vztahující se k požární ochraně přiložené k  materiálům, chemickým látkám, výrobkům nebo jiným produktům jejich výrobci nebo dodavateli.

-               Omezit skladování hořlavých nebo jinak požárně nebezpečných látek v jednotkách na nejmenší, jen nezbytně nutné množství. Skladování hořlavých kapalin ve společných prostorách včetně úložných kójí v přízemí domu je zcela nepřípustné [viz § 44 odst. (4) novelizované „Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci“] a je zakázáno.

-               Nádoby se stlačeným plynem (např. propan-butan) ukládat na dobře větraném místě; skladování v úložných kójích v přízemí domu je zakázáno. Příslušné plynové spotřebiče udržovat v dobrém technickém stavu a zamezit samovolnému unikání plynu.

10.2. Pro zachování únikových cest v případě požáru platí ustanovení čl. 4.2. domovního řádu, tj. veškeré společné prostory jako vstupní haly, chodby, schodiště, schodišťové lodžie musí zůstat volné.

10.3. Protipožární vybavení domu, tj. požární hydranty, hasicí přístroje, jsou určeny k použití pouze pro případy odvrácení nebezpečí požáru. Jiné použití je nepřípustné.

10.4. V souvislosti s protipožární ochranou nesou vlastníci jednotek plnou odpovědnost za chování svých nezletilých dětí.

 

§ 11

Závěrečná ustanovení

 

11.1. Tímto domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných platných právních předpisů.

11.2. Domovní řád SVJ nabývá účinnosti schválením shromážděním SVJ dne:

 

Za Společenství vlastníků Střekovská 1340-1346: